Föda hemma

I Sverige är sjukhusförlossningen en stark norm och de som väljer att föda hemma möter ofta skepsis från sin omgivning. Det blir sällan konstruktiva diskussioner när ämnet kommer på tal utan mer känslor och anekdotisk bevisföring. Många läkare och barnmorskor avråder kategoriskt från hemfödslar eftersom deras upplevelser av förlossning på institution säger dem att det kan vara farligt och riskfyllt. Tänk om något oväntat inträffar? Något som kräver snabba åtgärder och andra resurser än de som finns i hemmet.

Det blir dock som att jämföra äpplen och päron att jämföra interventionell obstetrisk sjukhusvård med att jämföra ostörda kvinnoledda fysiologiska födslar i hemmen. Det blir också orättvist att jämföra normen om att föda hemma i en tid när sjukhusvård inte fanns att tillgå med hemfödslar idag när sjukvård finns att tillgå vid behov. För friska kvinnor i Sverige kan en hemfödsel vara ett säkert alternativ.

hemförlossning

Hemma

Vad säger forskningen om alternativet Planerad hemförlossning?

I Sverige går det inte att göra rättvisande jämförelser mellan sjukhusfödslar och hemfödslar eftersom underlaget blir för litet. Men det finns några stora och välgjorda observationsstudier från länder där hemfödslar är mer vanligt förekommande.

Kortfattat kan man sammanfatta de stora internationella studierna såhär: För friska gravida med förväntat normala födslar så går det bra att föda hemma med stöd av barnmorskor, utan att den medicinska säkerheten äventyras. En förutsättning är att det finns ett fungerande system för överföring till sjukhus om behov uppstår. Bäst resultat ses i de länder där hemfödslar är en integrerad del av den övriga förlossningsvården. Barnmorskor som bistår i hemmet behöver ha rätt kompetens, rätt utrustning och även möjlighet att vid behov använda läkemedel.

Säkerheten vid hemfödslar är alltså inte något konstant utan den är villkorad (säkerheten vid sjukhusfödslar är också villkorad). Men för den som är frisk med en förväntat normal födsel så innebär en planerad hemförlossning under dessa optimala förutsättningar inte någon ökad risk jämfört med en sjukhusfödsel. I en stor studie som publicerades i The Lancet där man har vägt samman resultatet från olika mindre studier i en meta-analys så bekräftas återigen att det för friska gravida är säkert att föda hemma med barnmorskor.

Vad som sällan tas i beaktande är att samma forskning visar att det kan innebära stora fördelar för friska kvinnor att föda hemma eftersom onödiga ingrepp i förlossningen minskar betydligt (risken för att få en stor komplicerad bristning vid förlossningen minskar, samt risken för stor blödning) samtidigt som andelen spontana och okomplicerade vaginala förlossningar ökar hela tre gånger. Kroppen ges alltså bättre förutsättningar och kan mycket oftare föda utan den interventionskaskad som är väldigt vanlig vid planerade sjukhusförlossningar: värkstimulerande dropp, epidural, skalpelektrod, forcerad krystning och ibland klipp, sugklocka och/ eller kejsarsnitt.

För de med förväntat komplicerade förlossningar är sjukhus det medicinskt säkraste alternativet. 

Finns det egentligen något alternativ till sjukhus?

Kvinnor har rätt att välja födelseplats men sjukvården har enligt Socialstyrelsen ingen skyldighet att ombesörja en förlossning i hemmet. År 2023 kom det nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen där synen på hemfödslar är tydligt uppmjukad:

Hemförlossning: Planerad barnmorskeassisterad hemförlossning kan vara aktuellt för vissa gravida med okomplicerad graviditet som har fött barn tidigare, och som önskar föda hemma. Jämfört med sjukhusförlossning finns ingen visad skillnad i någon av de studerade riskerna för barnet vid en hemförlossning som är välintegrerad med hälso- och sjukvården, när den födande uppfyller kriterierna för hemförlossning. De studerade riskerna för barnet är risk för död, risk för låg APGAR-poäng och risk för neonatalvård. Vidare räcker inte det vetenskapliga underlaget för att bedöma risken för att den födande får en stor blödning i samband med hemförlossningen (postpartumblödning), men risken för allvarliga förlossningsbristningar kan vara mindre.

Källa: Graviditet, förlossning och tiden efter, Socialstyrelsen 2023

Satsningen på barnmorskeassisterade hemfödslar får dock av Socialstyrelsen låg prioritet med motiveringen att det är en för frisk grupp. Vilket betyder att de regionala skillnaderna kommer vara stora även i fortsättningen.

Många kvinnor som väljer att föda hemma i Sverige blir utan både vård och erfoderliga läkemedel, trots att de borde ha samma rätt till vård som alla andra.

På Karolinska sjukhuset i Huddinge erbjuds hemfödslar för friska omföderskor som är med i projektet Min Barnmorska. I Umeå kan går det under vissa omständigheter att få en hemfödsel finansierad av regionen. Det finns privatpraktiserande hembarnmorskor på olika ställen runtom i Sverige som erbjuder hemfödslar inom sin verksamhet.

Hur går det till vid en planerad hemfödsel?

Värkarbetet är beroende av det kroppsegna hormonet  oxytocin och kroppen reagerar ofta på stress och störningar under förlossningen genom att pausa  oxytocinutsöndringen, till exempel vid miljöombyte eller personalskifte på sjukhuset.  Hormonet frisätts när kvinnan känner sig som mest trygg och avslappnad. Chansen till en ostörd födsel utan ingrepp ökar betydligt om kvinnan slipper förflytta sig under födseln och får vara kvar i sin välbekanta miljö. Vid en planerad hemfödsel är rollerna ombytta – det är hembarnmorskan som snabbt måste packa ihop sin väska och sätta sig i bilen när förlossningen startar. Barnmorskan kliver in på kvinnans territorium istället för tvärtom vilket har betydelse för utfallet.

Hemfödsel

Föda hemma

 

Men om det inte går som planerat under hemförlossningen?

Ibland behöver den planerade hemfödseln ändå avslutas på sjukhus. Den vanligaste anledningen är att födseln drar ut på tiden och inte går framåt på ett bra sätt,  på sjukhuset kan man då hjälpa till med ett värkstimulerande  dropp. Om en  akut situation uppstår i hemmet som barnmorskorna inte kan åtgärda på plats så får man åka ambulans till sjukhuset. Givetvis kan något hända – både i hemmet och på sjukhuset – och därför är det viktigt för den som planerar att föda hemma att diskutera detta inför förlossningen och väga in det i sitt beslut. Att konvertera en planerad hemförlossning till en sjukhusfödsel bör inte ses som ett misslyckande utan som att den födande flyttar en vårdnivå upp.

Återigen, är det inte att utsätta kvinnan och barnet för risk att låta födseln ske i hemmet?

För friska gravida (där man kan förvänta sig en helt normal födsel) som själva önskar en planerad hemfödsel – för dem går det oftast utmärkt att föda hemma.

För att det ska vara tryggt och säkert med en hemfödsel så behövs hembarnmorskor med erfarenhet och en vårdkedja där det finns en tvärprofessionell kunskap om hemfödslar.

Kvinnor FÅR välja själva

De som väljer att föda hemma har rätt att göra det. Kvinnor har rätt att göra egna val och själva besluta över sin kropp och sin födsel. Barnmorskor som bistår vid hemfödslar är ålagda att arbeta professionellt och enligt barnmorskornas etiska kod. Svenska barnmorskeförbundet anser att kvinnor som vill föda barn i hemmet med stöd av barnmorska ska erbjudas denna vårdform i offentlig verksamhet: Policydokument Hemförlossning

Kontaktuppgifter till hembarnmorskor i Sverige

Stockholm med omnejd:

egenbarnmorska.se

hembarnmorskan.se

Umeå med omnejd:

Cia Sandström birthinharmony.se

Västsverige, Dalsland, Värmland och Halland:

Agneta Bergenheim jordemor.nu 

fodelsehuset.se

Barnmorsketeamet Göteborg:

barnmorsketeamet.se

Mail: barnmorsketeamet@gmail.com

Här kan du Hyra förlossningspool

doulagruppen.se

forlossningsguiden.se

familjestunden.com

fodelsehuset.se

doulaforlife.se

Mailadresser till pooluthyrare:

pool@fodelsehuset.se

Fristående Jordmor: lena.ahlner@gmail.coanna@doulagruppen.se

För dig som vill veta mer om fysiologisk födsel:

Till butiken